محمد رضا يزدان پناه
www.yazdanpanah.com


مهندس عمران، دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، فولرتون، آمريكا، 1360

 

پيشينه شغلي

سال ( از - تا )

نام سازمان

سمت

1362-1360

جهاد سازندگي استان كرمان مسئول كميته عمران
1364-1362 جهاد سازندگي استان تهران مسئول كميته عمران و آب
1366-1364 نخست وزيري مديركل هماهنگي امور اجرايي و دبيرستاد بسيج اقتصادي كشور و عضو هيئت مديره سازمان عمران كيش
1369-1366 سازمان عمران كيش رييس هيئت مديره و مديرعامل
1371-1369 سازمان عمران كيش عضو هيئت مديره

1369 تا كنون

شركت صنايع خودروسازي كرمان رييس هيئت مديره
1372-1370

 سازمان عمران كرمان (www.kdo.ir)  مجري منطقه ويژه اقتصادي سيرجان

رييس هيئت مديره و مدير عامل
1372-1371 سازمان عمران كيش قائم مقام
1379-1372

سازمان منطقه آزاد كيش (www.kfzo.com)

رييس هيئت مديره و مديرعامل
1379 تا كنون سازمان مناطق گردشگري رييس هيئت مديره و مديرعامل
 
 

طرحهاي اجرا شده

تاريخ اجرا

موضوع

1361 تاسيس و راه‌اندازي مجتمع خدماتي جهاد سازندگي كرمان
1370 تاسيس و راه اندازي سازمان عمران كرمان
1370 تاسيس و راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سيرجان
1369 تاسيس صنايع خودروسازي كرمان
1372 تاسيس و راه‌اندازي سازمان منطقه آزاد كيش (www.kfzo.com)
از 1372 تا 1377 جذب سرمايه و توسعه امكانات زيربنايي جزيره كيش
1379 تاسيس و راه‌اندازي سازمان مناطق گردشگري
1381 آغاز اجراي طرح شبكه دهكده‌هاي جهانگردي در كشور
 
 

فعاليت‌هاي اجتماعي

تاريخ

موضوع

از 1369 تا كتون صاحب امتياز و مدير مسئول مجله مناطق آزاد (www.freezonenews.com)
از 1377 تا 1379 صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه آزاد
1377 تاسيس جايزه ترويج علم ايران
1379 عضو و عضو هيئت موسس انجمن ترويج علم ايران (www.popscience.org.ir)