شهرداد ميرزايي
www.shahrdadmirzai.com


ليسانس فيزيك، دانشگاه شهيد بهشتي، ايران، تهران، 1369
 

 

پيشينه شغلي

سال ( از - تا )

نام سازمان

سمت

1375-1372

روزنامه اطلاعات روزنامه‌نگار
1374 فرهنگسراي انديشه مدير روابط عمومي
1377-1375

سازمان منطقه آزاد كيش (www.kfzo.com)

مدير روابط عمومي و بين الملل
1379-1376 سازمان منطقه آزاد كيش مدير طرحهاي فرهنگي
1379-1375 موسسه توسعه سياحتي كيش عضو هيئت مديره
1379-1377 سازمان منطقه آزاد كيش معاون طرح و برنامه
1379-1377 سازمان منطقه آزاد كيش معاون جهانگردي
1379 تا كنون سازمان مناطق گردشگري مشاور برنامه‌ريزي
1382-1381 انجمن دوستی ايران و سوييس عضو هيئت مديره
1382 تا كنون گروه مشاوران فردا مدير عامل
 
 

طرحهاي اجرا شده

تاريخ اجرا

موضوع

1372-1363 كارپراكنده با مطبوعات و تهيه حدود 100 گزارش و مقاله
1374 تاسيس خانه دانش فرهنگسراي انديشه
1374 مشاور اجرايي انجمن فيزيك ايران در تهيه طرح خانه هاي علم
1374 راه اندازي بخش ديداري شنيداري كاوشكده معلم – شهرداري تهران
1374 راه اندازي بخش ديداري شنيداري موزه علوم و فنون خواجه نصير – شهرداري تهران
1377 تاسيس و اجراي جايزه ترويج علم ايران (www.popscience.org.ir)
1377 انتخاب روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش به مقام دوم كشور
1378 تاسيس كتابخانه هاي كودك و نوجوان 1 و 2
1378 طراحي و راه اندازي خانه علم كيش
1378 طراحي و راه اندازي سينماي ديجيتال كيش
1378 مديريت اجرايي و برگزاري همايش بين المللي جهانگردي و سفر كيش
1379 طراحي و راه اندازي كتابخانه ديداري شنيداري كيش
1379 طراحي و راه اندازي خانه مطبوعات كيش
1379 طراحي و تاسيس گذر هنرمندان ايران، كيش
1379 اخذ گواهينامه ISO 9002 براي سازمان منطقه آزاد كيش
1379 تهيه برنامه اول توسعه كيش
1378 برنده جايزه كتاب كودك برگزيده سال، پلاك برنز، شوراي كتاب كودك(www.schoolnet.ir/~cbc)
1380 تعريف و تدوين طرح شبكه دهكده‌هاي جهانگردي ايران
1382 طراحي و راه‌اندازي خانه فرهنگ روستاي تاريخي دماب (www.domab.com)
 
 

فعاليت‌هاي اجتماعي

تاريخ

موضوع

1379 تا كنون عضو هيئت موسس و مديره انجمن ترويج علم ايران (www.popscience.org.ir)
1379 تا كنون عضو و مشاور شوراي كتاب كودك (www.schoolnet.ir/~cbc)
1379 تا كنون مدير مسئول شهر كتاب ابن سينا (www.ebn-sina.com)
1380 تا 1382 عضو هيئت مديره شركت سهامي انتشارات كارگاه كودك
1381 عضو هيئت موسس انجمن دوستی ايران و سوييس
1379 تا كنون عضو و مشاور موسسه پژوهشي كودكان دنيا
1382 موسس و مدير بنياد كوچه