سهراب بلبليان


ليسانس مديريت، دانشكده پژوهش صنايع ايران، تهران، 1379
 

 

پيشينه شغلي

سال ( از - تا )

نام سازمان

سمت

1380- 1369

سازمان منطقه آزاد كيش رییس دفتر مدیرعامل - سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش دفتر تهران
1380 تا کنون سازمان مناطق گردشگری عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی
1387 تا کنون شرکت دهکده جهانگردی گلستان رييس هیئت مدیره ومدیر عامل
1387 تا كنون نشریه ماهنامه مناطق آزاد سر دبیر